22/7/2018  تظاهرات سراسری بایرن در

ما از خود در مقابل سیاست غیرمسئولانه ی زیهوفر، سودر، دوبرینت وافرادی از این دست دفاع می کنیم. ما دربرابر تغییرجهت شدید جامعه به راست، حکومت پلیسی، محدودیت آزادی ما و نقض حقوق بشرموضع میگیریم.

اکنون ما وارد میشویم! تنوع ما باعث پیوند ماست و ما را قوی میکند! #bayernbleibtbunt

نفرت و بی توجهی در سیاست در ابتدا از طریق آ اف د شدت نیافت. احزاب و بخصوص کمپین های انتخاباتی دولت بایرن در بایرن و برلین اجازه میدهند برنامه شان به شدت تحت تاثیر پوپولیست های راست و ناقض حقوق بشر غیردموکراتیک قرارگیرد:

  • به جای دفاع از ارزش های اصول دموکراسی، این ارزشها از بین برده میشوند، پناهندگان مجرم پنداشته میشوند، به مراکز اخراج فرستاده میشوند، به مناطق جنگی بازگردانده میشوند و حامیان آنان بدنام می شوند („صنعت ضداخراج“/ دوبرینت).
  • به جای ارتقای آموزش و آگاهی و اطلاع رسانی صادقانه ی آمار جرم، به ترس ها و وحشت ها دامن زده میشود. در بایرن شدیدترین قانون حیطه وظیفه ی پلیسی که جمهوری فدرال به خود دیده است وضع میشود.
  • به جای ارتقای تجارت جهانی عادلانه و از بین بردن علل فرار و پناهندگی، با پول و اسلحه از رژیم های ظالم حمایت و جنگ ها هدایت میشوند.
  • به جای حل معضلات اجتماعی مانند بحران خدمات پرستاری، فقر سالمندان و شرایط کاری دشوار، دستیابی به مسکن ارزان و حقوق و دستمزد پایه ی عادلانه، بحث های به ظاهر فرهنگی مانند فرمان صلیب سودر یا بحثهای اسلام-/ فرهنگ حاکم- راه می اندازند.
  • به جای ارتقای کامل برابری فارغ از جنسیت، گرایش جنسی و هویت، از چشم اندازجهانی رو به عقب حمایت میشود.

ما همه را به تظاهرات سراسری بایرن علیه این سیاست وحشت در 22/7/2018 در مونیخ فرامیخوانیم.

 چهار راهپیمایی به هم می پیوندند تا یک حرکت مشترک تشکیل شود و تنوع اتحاد را نشان بدهد.

  1. میدان گوته (Goetheplatz) (ساعت 13:00): نقطه ی شروع گروه هایی که در حیطه ی مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند وعلیه نژادپرستی و جنگ هستند←تظاهرات به سمت جنوب
  2. Theresienwieseجنوبی (ساعت 13:30): نقطه ی شروع گروه های „noPAG-نه به قانون حیطه وظیفه ی پلیس بایرن“ ←به سمت
  3. DGB-Haus (ساعت 14:00): نقطه ی شروع تمام کسانی که در بحث های اجتماعی (بحران مسکن، فقرسالمندان، بحران کمبود خدمات پرستاری، شرایط کاری دشوار)شرکت میکنند به سمت
  4. Karl-Stützel-Platz (ساعت 14:30): نقطه ی شروع افراد با موضوع رفتار برابر با همه ی جنسیت ها و هویت های جنسی است← به سمت

 راهپیمایی مشترک پایانی از ساعت 15:00 در میدان کنیگ (Königsplatz) – اجراهای این میدان:

Hannes Ringlstetter, Dicht & Ergreifend, Schlachthofbronx, Roger Rekless & David P. (Main Concept), Django 3000, Whiskey Foundation, G.Rag & die Landlergschwister, Hochzeitskapelle u.v.m.

ما افرادی از انجمن ها و فعالیت های جامعه ی مدنی مختلف هستیم: از بستر کلیساها، کارهای داوطلبانه برای پناهندگان، اتحادیه های کارگری و انجمن های اجتماعی، مدارس ودانشگاه ها، جنبش های ضدجنگ و حفاظت از محیط زیست و همچنین گروه های فمینیستی و گروه هایی با هنجارهای متفاوت.

با هم برای یک بایرن رنگارنگ! حقوق برابر برای همه ی کسانی که اینجا زندگی میکنند!

!با هم درمقابل سیاست وحشت – #ausgehetzt